Gržinova hiša v Kočah - vaška hiša

Na mestu, kjer stoji Gržinova hiša je stala stavba že vsaj 200 let, kar dokazuje Franciscejski kataster, na katerem je vrisana (1821-1823). Po do sedaj zbranih podatkih (ustno izročilo) naj bi bila do drugega desetletja 20. stoletja v lasti Škrpelovih, pred prvo svetovno vojno pa naj bi jo kupil Franc Gržina, ki je prišel v Koče iz Vrbice. Med obema svetovnima vojnama je v njej uredil trgovino (vhod s ceste) in gostilno (vhod z dvorišča). Ko je bilo leta 1925 ustanovljeno Prosvetno društvo, je bi njegov glavni mentor in financer. Bil je zaveden Slovenec.

Razglednica Koč, na kateri je Škrpelova hiša. Poslana je bila 22. 6. 1910. Kot podlaga za izdelavo je služila fotografija iz leta 1900, katere avtor je bil ljubljanski fotograf J. Kotar (izvirnik hrani Notranjski muzej Postojna, Zbirka razglednic).  

Gržinova hiša v središču Koč, med obema svetovnima vojnama (izvirnik hrani Ana Bole, Koče št. 41).

Današnja stavba izvira iz druge polovice 19. stoletja. Je del vaške celote, kjer gre oblikovno za prehodno obliko med alpskim in kraško-istrskim stavbarstvom, stilno pa za različico kmečkega baroka s klasicističnim navdihom. Vas se je razvila ob dveh komunikacijah, ki se križata na ohlapno pozidanem vaškem križišču, ki ima funkcijo središča vasi in je ujet med kapelico, Gržinovo hišo (hiša št. 48) z lipo in vodnjakom iz sredine 19. stoletja. Stavba je del vogalnih domov, s pretežno pritličnimi hišami s strmimi strehami. Hiša ima centralni vhod.

Gržinova hiša v središču Koč, med obema svetovnima vojnama. Pred vhodom v trgovino stoji gospodar Franc Gržina,  (izvirnik hrani Notranjski muzej Postojna, Zbirka razglednic).

Ok. 1950 je lastnica hiše postaladržava in jo kaj hitro dala vasi na uporabo. Že od 50-ih let 20. stoletja je vaška mladina uporabljala te prostore. To je trajalo ok. deset let, ko je vaška dejavnost nekoliko zamrla. Prostore hiše so uporabljali občasno: dogodki na vasi, določeni prazniki,… V 80-ih letih je bila v njej vaška trgovina. Po osamosvojitvi Slovenije je dejavnost v stavbi spet nekoliko zamrla. Ponovno je zaživela po letu 2009, ko je bilo ustanovljeno KŠD Koče. Leta 2011 je KS Prestranek dala stavbo v uporabo Vaški skupnosti Koče. Od takrat v njej potekajo različne dejavnosti, ki jih organizira in koordinira KŠD Koče (čistilne akcije, kulturni dogodki (predavanja, potopisi, izobraževanja), interesne dejavnosti  (npr. skupina vaških kvačkaric)… Od leta 2011 v stavbi potekajo tudi volitve, kar še posebej navdušuje vaščane Koč, ker imajo za te dejavnosti svoj prostor na vasi.  

Na zahodni steni stavbe se nahaja spominska plošča, na kateri je navedenih devet vaščanov, ki so izgubili svoje življenje kot partizani oziroma kot žrtve fašizma. Spominsko ploščo so leta 1963 postavili vaščani Koč. 

Prispevek je pripravil: Davor Kernel

 


Copyright ©KŠD Koče 2014. 

Vse pravice pridržane.